Happy Birthday to General Hospital Star Laura Wright - ABC Soaps In Depth

Happy Birthday to GENERAL HOSPITAL Star Laura Wright — Relive Her Hottest Daytime Emmy Fashions!